Pasūtījuma veikšanai palicis:

Lietošanas noteikumi

VSIA „Latvijas Nacionālais teātris” interneta veikala Lietotāja tiesības un pienākumi

VSIA „Latvijas Nacionālais teātris” interneta veikala biletes.teatris.lv (tālāk tekstā interneta veikals) apmeklētāji un lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk minētos lietošanas noteikumus.

Interneta veikalu administrē VSIA „Latvijas Nacionālais teātris”, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010, tālrunis +371 67006300, fakss +371 67006302, e-pasts info@teatris.lv.

 • VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

  • Šie Noteikumi, tiesības un pienākumi nosaka attiecības starp VSIA „Latvijas Nacionālais teātris” (turpmāk tekstā tirgotājs), kas reģistrēta LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003786149 un personu, kura izdara pirkumu(s) Teātra interneta veikalā (turpmāk tekstā LIETOTĀJS).
  • Izdarot samaksu, LIETOTĀJS apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
  • Nopirktās biļetes atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas gadījumā.
  • Reģistrēšanās un tirgotāja interneta veikala lietošana apliecina Lietotāja piekrišanu šiem noteikumiem. Vienošanās stājas spēkā ar reģistrēšanos tirgotāja interneta veikalā vai ar brīdi, kad tiek veikts pirkums, atkarībā no tā, kura darbība tiek veikta ātrāk.
 • PAKALPOJUMI

  • Tirgotāja interneta vietnē iespējams iegādāties biļetes, preces un/vai pakalpojumus, tai skaitā – digitālos pakalpojumus.
 • BIĻEŠU CENAS UN NORĒĶINI

  • Biļešu cenas un interneta veikalā pieejamo biļešu skaits par attiecīgo cenu var mainīties līdz brīdim, kad Lietotājs biļetes ir ielicis savā iepirkumu grozā.
  • Tirdzniecībā uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt biļetes dažādās cenu kategorijās.
  • Saskaņā ar pasākuma organizatora stratēģiju, tirdzniecībā var būt speciāli biļešu piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma aprakstā.
  • Interneta veikalā izvēlēto biļešu apmaksai tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klients veic darījuma apmaksu. Ja 15 minūšu laikā klients nav veicis apmaksu, tas nozīmē, ka darījums nav noticis. Biļetes automātiski tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un klientam pirkšanas process ir jāveic no jauna.
  • Interneta veikalā nav iespējama biļešu rezervācija, apmaksa par izvēlētajām biļetēm ir jāveic 15 minūšu laikā pēc to pievienošanas pirkuma grozam.
  • Biļešu iegāde interneta veikalā var būt maksas pakalpojums, kā arī, piegādes maksa, ja tā ir noteikta izvēlētajam piegādes veidam, tiek pievienota kopējai pirkuma summai.
  • Viens klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes uz vienu pasākumu, ja pasākuma organizators nav noteicis citādāk.
 • SAMAKSA PAR TIRGOTĀJA PAKALPOJUMIEM UN PIEGĀDI

  • Veicot pirkumu, Tirgotājs ir tiesīgs iekasēt samaksu par interneta veikala izmantošanu un tā tiek pievienota pirkuma cenai kā atsevišķa pozīcija.
 • VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

  • TIRGOTĀJS ir atbildīgs par Pasākuma norisi un par Pasākumu ieejas biļešu tirdzniecību uz saviem rīkotajiem pasākumiem.
   • TIRGOTĀJS ir atbildīgs tikai par Pasākumu ieejas biļešu tirdzniecību uz trešo personu pasākumiem.
   • TIRGOTĀJS nav atbildīgs par Pasākuma saturu un/vai kvalitāti, ja to rīko trešā persona. Par Pasākuma saturu un/vai kvalitāti atbildīgs ir Pasākuma rīkotājs. Pasākuma rīkotāja nosaukums un reģistrācijas numurs ir norādīts uz biļetes.
  • TIRGOTĀJS uzņemas pilnu atbildību, par iegādātajām Pasākuma ieejas biļetēm, Pasākuma atcelšanas gadījumā, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un labai komercpraksei.
  • TIRGOTĀJS Pasākuma atcelšanas gadījumā atmaksā tikai biļetes nominālo vērtību.
  • TIRGOTĀJS neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.
  • Pasākums var tikt rādīts TV un tiešsaistē, var tikt atspoguļots presē un citos masu informācijas līdzekļos. Apmeklējot pasākumu, Jūs piekrītat ka:
   • varat tikt fotografēts un filmēts;
   • Jūsu attēls var tikt izmantots TV un interneta translāciju laikā, filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos u.c. masu mediju publikācijās.
  • TIRGOTĀJS nepārbauda lietotāja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi. Šādas biļetes iegāde negarantē ieeju pasākuma teritorijā. Ieejas tiesības pasākumā šādos gadījumos pārbauda norises vietā.
  • Interneta veikala lietošanas noteikumu pārkāpšana dod Tirgotājam tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkuru lietotāja biļešu pirkumu.
  • Jebkura šīs mājas lapas lietošana (biļešu pārdošanai, reklāmai, biznesa piedāvājumiem un citām komerciāla rakstura aktivitātēm), ieskaitot atsauces uz tirgotājU ir aizliegta bez tirgotājA rakstiskas iepriekšējas vienošanās ar Tirgotāju.
  • Lietotājs apņemas netraucēt interneta veikala darbību un tehnoloģiskos risinājumus. Jebkāda interneta veikala darbības pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, piemērošana, lietošana un datu publicēšana jelkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc nesaprātīgi liela informācijas apjoma lejupielādi no interneta veikala vai biļešu rezervācijas sistēmas, ir aizliegta.
  • Lietojot interneta veikalu, Lietotājs piekrīt:
   • ka ir vismaz 18 gadu vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņām ir dotas tiesības lietot interneta veikalu);
   • ievērot visus interneta veikala lietošanas noteikumus;
   • uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa lietotājvārds vai parole netaptu zināma trešajām personām;
   • neizmantot biļešu apmaksai 3.personai piederošu norēķinu līdzekli, piemēram – maksājumu karti;
   • ievērot biļešu lietošanas noteikumus, kas norādīti uz katras biļetes.
  • Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod tirgotājam tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkura lietotāja biļešu pirkumu.
 • PREČU PIEGĀDES NOTEIKUMI

  • Lietotājs, iegādājoties preci interneta veikalā, izvēlas kādu no Tirgotāja piedāvātajiem piegādes veidiem. Tirgotājs pats piegādi neveic.
  • Preču piegādes maksa tiek pievienota pirkuma cenai kā atsevišķa pozīcija.
  • Iegādātās preces tiks nosūtītas pēc pilnas pirkuma maksas saņemšanas.
  • Par iegādātajai precei radītajiem bojājumiem piegādes laikā atbild piegādes veicējs. Visi bojājumi konstatējami piegādes brīdī un pretenzija nosūtāma ne vēlāk kā 3 dienu laikā, skaitot no preces saņemšanas.
 • PRASĪJUMS PAR PRECES TRŪKUMIEM

  • Sūdzību par preces pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@teatris.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
  • Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
   • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
   • iesnieguma iesniegšanas datumu;
   • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
  • Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
 •  
 • LIETOTĀJA SNIEGTO ZIŅU IZMANTOŠANA

  • LIETOTĀJS labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu, preču vai pakalpojumu iegādei tirgotāja interneta veikalā un piegādei.
  • LIETOTĀJS pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
  • LIETOTĀJA sniegtās ziņas TIRGOTĀJS izmanto tikai LIETOTĀJA interesēs. Trešajām personām ziņas par LIETOTĀJU ir pieejamas tikai Likuma noteiktajā kārtībā.
  • LIETOTĀJS jebkurā laikā var izdzēst un/vai izmainīt ziņas par sevi tiešsaistes sistēmā.
  • LIETOTĀJS ir atbildīgs par sava lietotājvārda un/vai paroles drošu izmantošanu.
 • NOTEIKUMU IZMAIŅAS

  • Noteikumu izmaiņas tiek publicētas interneta veikalā. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot to izmaiņām interneta veikalā. Izmaiņu gadījumā tiks nosūtīta individuāla ziņa katram lietotājam uz viņa iekšējās saziņas pastkastīti vai uzrādīta pēc autorizēšanās interneta veikalā. Katra sesija mājas lapā tiek uzskatīta par tādu, kas veikta, zinot, izprotot, kā arī piekrītot aktuālajiem lietošanas noteikumiem.
 • PIEMĒROJAMĀ JURISDIKCIJA

  • Šiem noteikumiem un visām tiesiskajām attiecībām, kas rodas starp lietotājiem no interneta veikala lietošanas, piemērojama Latvijas Republikas jurisdikcija. Jebkādi civiltiesiski strīdi šķirami vispārējā kārtībā.
 • CITI NOTEIKUMI

  • Visi ziņojumi, kas tiek nosūtīti uz Tirgotāja e-pasta adresi, noformējami atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
  • TIRGOTĀJS neatbild par saistīto tehnisko produktu izmantošanas nevēlamo efektu un to radītajām sekām.
  • TIRGOTĀJS sniedz ziņas par Pasākuma rīkotāja juridisko nosaukumu un tā vienoto reģistrācijas numuru.
  • Sistēmas nesankcionētas izmantošanas gadījumā TIRGOTĀJS slēdz pieeju interneta veikalam.
  • Ja Jūs vēlaties izšķirt strīdu, kas atbilst EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) Nr. 524/2013, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@teatris.lv vai pa pastu, nosūtot iesniegumu uz adresi Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010. Par mums: VSIA "Latvijas Nacionālais teātris", reģistrācijas numurs 40003786149, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010, tālrunis +371 67006300, fakss +371 67006302, e-pasts info@teatris.lv. Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē. Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāze.